MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje


« zpět

Akreditovaný kurz "Jak na informatiku v primárním vzdělávání?"

Akreditovaný kurz "Jak na informatiku v primárním vzdělávání?"

06.10.2021 - DVPP pro 1. stupeň - kurz pro pedagogické pracovníky, kteří nemají aprobaci a vyučují předmět informatika


Lektor: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Místo: místnost 7.06 (7. patro) v Centru přírodních a technických oborů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP),

 Pasteurova 3632/15, Ústí nad Labem

Termín konání:    1.blok: 6. října 2021 od 14.00 hod

                                  2.blok: 3. listopadu 2021 od 14.00 hod

                                  3.blok: 1. prosince 2021 od 14.00 hod

                                  4.blok: 5. ledna 2022 od 14.00 hod

                                  5.blok: 2. února 2022 od 14.00 hod

                                  6.blok: 2. března 2022 od 14.00 hod

                                  7.blok: 6. dubna 2022 od 14.00 hod

                                  8.blok: 4. května 2022 od 14.00 hod

 

CCV PF UJEP nabízí kurz, který je akreditovaný MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s ustanovením § 10 – průběžné vzdělávání, vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Kurz je primárně zaměřený na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, kteří nemají informatickou aprobaci, avšak na základě rozhodnutí vedení školy daný předmět vyučují, avšak také aprobovaný informatik jistě ocení variabilitu metod, forem a didaktických technologií, které budou v kurzu prakticky představeny.

Kurz je rozvržen do 8 bloků (vždy první středu v měsíci) v průběhu školního roku 2021/2022 v délce 5h/den.

 

Registrace na kurz:

Registrace na tento kurz byla již naplněna, případným zájemcův se pokusíme vyjít vstříc a při větším zájmu náhradníků otevřeme další běh tohoto kurzu. V případě zájmu o tuto možnost zašlete svůj požadavek na tyto maily: jan.krejci@ujep.cz a kuresova.a@kr-ustecky.cz

Registrace

- Již se nelze registrovat. Kapacita byla naplněna. -

Do poznámky uveďte zda aprobaci na předmět informatiky máte či nemáte!

 

Koncepce a obsah:
Kurz je akreditován jako čtyřicetihodinový, a to se snahou předat maximum praktických dovedností pro práci s žáky ve výuce informatiky. Celý kurz je tematicky rozdělen na 2 části a to na Práci s robotickými stavebnicemi na ZŠ a Informatické myšlení na ZŠ. Celý kurz si klade za cíl nebýt standardním školením naplněným teoretickými koncepcemi, avšak primárně předávání praktických zkušeností a aplikování konkrétních metod, které lze ve výuce využít s dobrými výsledky.

 

Vzdělávacím cílem je, vytvořit účastníkům kurzu podmínky (edukační, materiální i technické), aby získali lektorské kompetence potřebné k vytvoření a vedení kvalitní vyučovací jednotky, zejména se jedná o následující kompetence:

 • kompetence k vedení vyučovací jednotky konstruktivistickým/netradičním přístupem se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti,
 • kompetence k vedení vyučovací jednotky konstruktivistickým/netradičním přístupem se zaměřením na rozvoj metakognitivních znalostí žáků / metakognitivně koncipovaná výuka informatiky,
 • kompetence k vytvoření a zpracování záznamových archů o této hodině a vhodných pomůcek do vyučování,

Absolvent kurzu dokáže:

 • orientovat se v různých technologiích a metodách při vyučování informatiky,
 • aplikovat tyto metody a programy do výuky,
 • orientovat se v počítačových programech, které je možné ve výuce použít,
 • kvalifikovaně navrhnout, plánovat, koordinovat a realizovat různé vyučovací jednotky a využívat v nich netradiční metody vyučování,
 • vystavět konstruktivisticky pojatou hodinu informatiky.
 • rozvíjet individuální potenciál žáka,
 • využívat skupinové / kooperativní formy výuky,
 • vystavět hodinu na základě badatelsky orientovaného vyučování či metody problémového výkladu,
 • diagnostikovat vědomosti a dovednosti žáků pomocí didaktického testování a ústního zkoušení,
 • rozvíjet u žáků samostatné řešení problémů,
 • vést žáky k aktivnímu vyhledávání informací potřebných k efektivnímu řešení problémů.

Kurz je hrazen z projektu ÚK IKAP A2  „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377.

Pro získání certifikátu o absolvování kurzu, musí účastník absolvovat všechny výukové bloky!

 

První část kurzu
Práce s robotickými stavebnicemi na ZŠ:

Cílem předmětu je představit jednotlivá hlavní témata didaktiky informatiky na úrovni 1. stupně ZŠ vycházející z novelizovaného RVP ZV a jeho modifikací. Výuka se zaměří na seznámení účastníků kurzu s odborným základem pro výuku aktuálních témat konstruktivistickým přístupem s využití moderních technologií. Hlavní dikce bude směřována zejména k práci s robotickými didaktickými pomůckami (10 hodin, pomůcky voleny dle typu školy frekventantů) a výukovými softwary v oblasti blokově orientovaného programování (5 hodin). Představeny budou různé strategie řešení problémů:

 i) pochopení problému, ii) vytváření hroznů problémů iii) divergentní myšlení v řešení problému atd. Diskutována budou tato témata vycházející z aktuálního RVP ZV:

a) Konstruktivistické pojetí vyučování informatiky.

b) Vzorová vyučovací hodina, jak by měla / mohla vypadat.

c) Možnosti využití ICT technologií ve vyučování informatiky.

d) Metoda problémového výkladu ve vyučování informatiky.

e) Netradiční přístupy k vyučování.

f) Mezipředmětové vztahy (využití informatického myšlení a ICT ve výuce jiných předmětů).

Kontrola studia:

Závěrečná práce na vybrané téma.

 

Druhá část kurzu
Informatické myšlení na ZŠ:

Předmět je svým obsahem zaměřen na problematické učivo druhého stupně zaměřené na informatické myšlení, převážně pak algoritmizaci. Značný prostor bude věnován badatelsky či konstruktivisticky orientovaným přístupům za využití moderních technologií (například Scratch, Minecraft Education, atd.). Budou probrány různé metody a formy vedení výuky s praktickými ukázkami. V rámci tohoto předmětu budou také zmíněny zkušenosti z ukázkových hodin včetně sestavení ukázkové vyučovací hodiny. Konkrétní náplní předmětu jsou tato témata:

a)      Algoritmizace a její uplatnění v informatickém myšlení

·         6 hodin

·         Řešení motivačních úloh algoritmizace, za účelem pozvolného vštípení základních technik a myšlenek

b)      Didaktické programovací nástroje blokově orientovaného přístupu

·         15 hodin

·         Využití blokově orientovaných programovacích nástrojů (např. Scratch) pro tvorbu jednoduchých programových kódů spouštěných ve virtuálním či fyzickém prostředí (např. využití robotických didaktických pomůcek)

c)      Využití aktuálních technologií pro vedení výukového procesu

·         4 hodin

Práce s aktuálně dostupnými novými technologiemi pro didaktický proces (např. online služby, didaktické pomůcky či ICT vybavení). 

Kontrola studia:

Závěrečná práce na vybrané téma.

 

Lektor: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Akademický pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde se věnuje mimo jiné přípravě budoucích učitelů. Kromě problematiky informatického myšlení žáků základních a středních škol se dále profiluje v oblasti návrhu a správy počítačové infrastruktury a počítačových sítí včetně řešení kybernetické bezpečnosti. Řeší projekty zaměřené na popularizaci informatického myšlení, tvorbu výukových materiálů formálního i neformálního vzdělávání v oblasti didaktiky informatiky..

 

V případě dalších dotazů kontaktujte Ing. Adélu Kurešovou (kuresova.a@kr-ustecky.cz475 657 243)


Vzdělávání, věda a výzkum

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies