MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM - PODNIKÁNÍ A CHEMIE

Tato klíčová aktivita (KA4) se skládá ze 3 činností:

1. Podnikání a podnikavost v řemeslných a technických oborech

1.1. Mentoring pedagogických pracovníků

V každém okrese jsou zapojeny min. 2 střední školy (celkem tedy 14 zapojených regionálních středních škol s relevantními skupinami vzdělávání), o které se stará mentor pedagoga. Časová dotace je plánována na 20 hodin/měsíc poskytnutého mentoringu včetně přípravných a hodnotících prací. Mentor bude s pedagogickými pracovníky spolupracovat přímo ve výuce. V rámci této činnosti bude využívat dostupných metodických materiálů, které budou upraveny pro příslušnou skupinu oborů vzdělávání zapojených škol. 

Nově budou zpracovány nové podpůrné didaktické materiály „Průvodce trhu“, které pomohou učitelům lépe se orientovat v konkrétním podnikatelském prostředí v relevantní oborové struktuře (ceny práce, materiálu, základní popis zákazníků, základní popis konkurence, trendů na daném trhu, typové rozpočty, typové denní pracovní náplně, typové povinnosti, typové legislativní normy, atd.). Celkem bude vytvořeno 5 těchto didaktických materiálů - Průvodců trhu dle skupin relevantních oborů. Pedagogičtí pracovníci budou pro práci s těmito podklady odborně zaškoleni.


1.2. Simulace reálného podnikatelského prostředí

Ve výuce budou také simulovány příklady, které žákům pomohou přiblížit reálné podnikání, např. fiktivní založení firmy atd. K tomu slouží softwarová simulace skutečného podnikání – řešení konkrétních situací a změn, se kterými se v podnikání budou setkávat. Ve virtuální simulaci podnikání si žáci osvojí co nejvíce funkčních procesů podniku, vyzkouší si, jak řešit i krizové situace, které jsou běžnou praxí v rámci fungování podniku. Díky aktivitám projektu žáci získají jasnou představu o řízení podniku. Součástí bude také elektronická informační základna, která bude tvořit hlavní zdroj informací pro žáky a PP. Žáci a PP tam budou moci vyhledat všechny potřebné informace, které vedou k řešení problémů a dílčích úkolů v rámci vytvořeného virtuálního podniku.
Pedagogičtí pracovníci budou pro práci s tímto simulačním SW odborně zaškoleni.1.3.  Zapojení odborníka z podnikatelského prostředí do výuky na SŠ

Koordinátoři budou zprostředkovávat návštěvy podnikatelů, řemeslníků ve výuce na SŠ. Tyto návštěvy budou plnit roli odborné podpory pedagoga při výuce v rozsahu 4 hodiny za pololetí na jednu školu.


1.4.  Školní podnikatelské inkubátory a mentoring žáků

Jeden ze stěžejních bodů bude vytvoření školního podnikatelského inkubátoru, kde si žáci pod vedením zástupců z podnikatelského prostředí vyzkouší, co obnáší řídit firmu nebo jaká úskalí/výhody přináší vlastní podnikání, které jim přinesou zajímavé poznatky a pomohou jim lépe se připravit na roli podnikatele, manažera. Inkubátor bude mít podobu pro žáky přístupného pracoviště (kanceláře, učebny, apod.), které bude vybavené stolem, židlemi, počítačem, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem s plátnem a drobným kancelářským vybavením. Školní podnikatelský inkubátor bude personálně obsazen mentory z řad zástupců akademické a podnikatelské sféry. Celkem bude výuka probíhat po dobu jednoho školního roku ve 14 participujících školách v rozsahu 20 hodin/jedna škola/jeden školní rok. Ve spolupráci s vyučujícími odborných předmětů bude mentorem každému zájemci z řad žáků zpracován individuální plán pro přípravu, zahájení a vedení podnikání. Jako odborné zázemí pro své podnikání bude žákům v pilotním projektu nabídnuto využití disponibilních prostor a materiálního vybavení škol a dalších organizací v kraji.  Jako své administrativní zázemí budou moci žáci využít některý z tzv. inkubátorů, které budou současně poskytovat prostory pro individuální konzultace v rámci mentoringu. V průběhu jeho naplňování bude žákovi poskytován průběžný mentoring. Činnost této spolupráce mezi školami a firmami budou zajišťovat koordinátoři, kteří zabezpečí organizaci výuky a praktická cvičení pro žáky.
Pedagogičtí pracovníci budou pro práci ve školním podnikatelském inkubátoru odborně zaškoleni.


Aktivita č. 1 – Průvodce trhu, podnikatelský inkubátor, 14 zapojených škol

 • Střední škola stavební a strojní Teplice
 • Střední škole AGC, a.s. Teplice
 • Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem
 • Střední průmyslová škola Resslova, Ústí nad Labem
 • SOU a SOŠ SČMSD Žatec
 • Gymnázium a SOŠ Podbořany
 • SOU a SOŠ Roudnice nad Labem
 • SOŠ technická a zahradnická Lovosice
 • Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov
 • SPŠ a VOŠ Chomutov
 • Střední škola Educhem a.s., Meziboří
 • Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most
 • Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI
 • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf


2. Programy vzájemného učení SŠ a ZŠ zaměřené na podporu chemie a chemických oborů

Programy vzájemného učení (PVU) regionálních gymnázií a základních škol zaměřené na podporu kompetencí v předmětu chemie.

PVU v předmětu chemie budou realizovány ve 12 gymnáziích v Ústeckém kraji. Zapojeno bude 12 základních škol, které s gymnázii spolupracují. Zapojená gymnázia poskytnou prostory, technické zázemí i odborníky - pedagogy pro společnou výuku žáků základních škol a gymnázií. V rámci povinné výuky budou min. 1x za 3 měsíce realizovány programy vzájemného učení, kdy žáci stejné třídy základní školy navštíví partnerské gymnázium. Zde budou společně realizovat předem připravený program vzájemného učení. Tato aktivita bude s jednou stejnou skupinou/třídou realizována celý školní rok. Následně se skupina/třída mohou změnit. Tyto programy budou zahrnuty do ŠVP obou zapojených škol a budou mít přímou vazbu na konkrétní učivo v předmětu chemie. Celkem bude realizováno 72 programů vzájemného učení ( 12x 3 programy/školní rok x 2 školní roky). 

Programy vzájemného učení budou doplněny výjezdy žáků v rámci poznávání chemie v praxi. Výjezdy budou realizovány 1x za školní rok. Každá škola za projekt tedy 2x.


Aktivita č. 2 – PVU SŠ a ZŠ zaměřené na podporu chemie, 24 zapojených škol (12 Gymnázií + spolupracující ZŠ)

 • Gymnázium Teplice
 • Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem
 • Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem
 • Gymnázium a SOŠ Podbořany
 • Gymnázium Lovosice
 • Gymnázium Josefa Jungmana, Litoměřice
 • Gymnázium Roudnice nad Labem
 • Gymnázium Chomutov
 • Gymnázium Kadaň
 • Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří
 • Podkrušnohorské gymnázium Most
 • Gymnázium Litvínov

3. Programy vzájemného učení regionálních středních odborných škol se studijními programy 28-44-M/01 Aplikovaná chemie a škol zaměřených na chemii a významných regionálních zaměstnavatelů.

Do této aktivity budou primárně zapojeny střední odborné školy, poskytující vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího plánu 28-44-M/01 Aplikovaná chemie a střední školy zaměření na chemii se sídlem v Ústeckém kraji.
Jádrem aktivity je intenzivní spolupráce pedagoga a odborného mentora z konkrétního korporátního prostředí z odvětví chemického průmyslu v Ústeckém kraji.
V projektu vytvořené pracovní týmy (odborný učitel – mentor z korporátního prostředí) společně připraví praktické programy, které budou odpovídat odborným kompetencím, které definuje příslušný RVP a ŠVP participujících škol oboru chemie a budou současně prezentovat nové trendy a praktické ukázky a využití chemie v praxi. Střední školy budou provádět výuku jak přímo ve svých odborných učebnách, tak v reálném podnikatelském prostředí. Zapojení budou min. 4 odborníci z firem a 8 pedagogických pracovníků (po dvou z každých zapojených škol). Ti se budou pravidelně setkávat a připravovat výukové programy vzájemného učení, jejich další činností v rámci projektu pak bude verifikace PVU a jejich zavádění do dalších škol. Pedagogové SŠ a díky jim také samotní žáci, tak získají nové praktické dovednosti a informace o novinkách z obor a aplikují tyto poznatky do své výukové praxe. Celkem se předpokládá realizovat 5 programů vzájemného učení na každé škole a v průběhu dvou školních let. 

V rámci aktivity budou součástí PVU vícedenní výjezdy - odborná praktika žáků zaměřená na poznávání chemie v praxi. Výjezdy bude každá škola realizovat 2x za školní rok. Celkem se tedy předpokládá realizovat 8 výjezdů. 
 

Aktivita č. 3 – PVU v oblasti chemie, 4 zapojené školy

 • SŠ Educhem, Meziboří
 • SOŠ technická a zahradnická Lovosice
 • Gymnázium a SOŠ Podbořany
 • Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem


Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM - PODNIKÁNÍ A CHEMIE

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies