MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

"Jak na matematiku?"

CCV PF UJEP nabízí kurz, který je akreditovaný MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s ustanovením § 10 – průběžné vzdělávání, vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Kurz je primárně zaměřený na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, kteří nemají matematickou aprobaci, avšak na základě rozhodnutí vedení školy daný předmět vyučují, avšak také aprobovaný matematik jistě ocení variabilitu metod, forem a didaktických technologií, které budou v kurzu prakticky představeny.

Kurz je rozvržen do dvou bloků (5 dnů) v délce 6-8h/den.


Koncepce a obsah:
Kurz je akreditován jako čtyřicetihodinový, a to se snahou předat maximum praktických dovedností pro práci s žáky ve výuce matematiky. Celý kurz je rozdělen do tří základních bloků, a to Aplikovaná didaktika, Základ vědní disciplíny pro výuku matematiky a Oborová didaktika. Celý kurz si klade za cíl nebýt standardním školením naplněným teoretickými koncepcemi, avšak primárně předávání praktických zkušeností a aplikování konkrétních metod, které lze ve výuce využít s dobrými výsledky. Kurz se zároveň zaměřuje na kompetence k vedení vyučovací jednotky konstruktivistickým/netradičním přístupem se zaměřením na rozvoj matematické gramotnosti a kompetence k vedení vyučovací jednotky konstruktivistickým/netradičním přístupem se zaměřením na rozvoj metakognitivních znalostí žáků / metakognitivně koncipovaná výuka matematiky


První blok
Aplikovaná didaktika: Cílem předmětu je představit jednotlivá hlavní témata matematického vzdělávání na úrovni 2. stupně ZŠ vycházející z RVP ZV a poskytnout účastníkům kurzu odborný základ pro výuku daných témat konstruktivistickým přístupem a za využití moderních technologií. Hlavní dikce bude směřována zejména k práci se symboly a rovinné / prostorové představivosti. Zmíněna bude problematika metakognitivního monitorování a také metakognitivních znalostí v oblasti matematiky obecně, kdy na základě této problematiky vyučující dokáže vyhodnotit základní nedostatky na straně žáka. Představeny budou různé strategie řešení matematického problému: i) přeformulování problému, ii) vytváření hroznů problémů atd.


Druhý blok
Základní vědní disciplíny pro výuku matematiky: Cílem předmětu je představit jednotlivá hlavní témata matematického vzdělávání na úrovni 2. stupně ZŠ vycházející z RVP ZV a poskytnout účastníkům kurzu odborný základ pro výuku daných témat. Dikce bude směřována zejména na překonání základních překážek, se kterými se učitel u žáka setkává, a to za využití různých strategií a metakognitivního monitorování (například matematické rovnice a možnosti jejich řešení). Bude také blíže analyzována metoda problémového výkladu ve spojení s danou látkou.


Třetí blok
Oborová didaktika: Předmět je svým obsahem zaměřen na problematické učivo druhého stupně potažmo didaktické postupy pro vybrané pasáže. Pozornost bude věnována méně oblíbenému učivu případně učivu časově náročnému. Značný prostor bude věnován badatelsky či konstruktivisticky orientovaným přístupům za využití moderních technologií (například význam Thaletovy kružnice na základě práce s programem Geogebra, rozvoj prostorové představivosti pomocí téhož programu atd.). Budou probrány různé metody a formy vedení výuky s praktickými ukázkami. V rámci tohoto předmětu budou také zmíněny zkušenosti z ukázkových hodin na více jak deseti školách včetně sestavení ukázkové vyučovací hodiny.

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINYDalší vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)"Jak na matematiku?"

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies