MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

"Jak na chemii?"

CCV PF UJEP nabízí kurz, který je akreditovaný MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s ustanovením § 10 – průběžné vzdělávání, vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Kurz je primárně zaměřený na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, kteří nemají aprobaci chemie, avšak na základě rozhodnutí vedení školy daný předmět vyučují, avšak také aprobovaný chemik jistě ocení variabilitu inovativních či badatelských metod, forem a didaktických technologií, které budou v kurzu prakticky představeny.


Koncepce a obsah:

Kurz je akreditován jako čtyřicetihodinový, a to se snahou předat maximum praktických dovedností pro práci s žáky ve výuce chemie. Celý kurz je rozdělen do tří základních bloků, a to Aplikovaná didaktika, Základ vědní disciplíny pro výuku chemie a Oborová didaktika. Celý kurz si klade za cíl nebýt standardním školením naplněným teoretickými koncepcemi, avšak primárně předávání praktických zkušeností a aplikování konkrétních metod, které lze ve výuce využí. Kurz tedy nebude většinově naplněný vědním základem chemie, avšak spíše konkrétními příklady, jak v prostředí školy znalosti z chemie předávat vhodnými metodami. Cílem vzdělávacího programu je vybavit absolventy nezbytnými kompetencemi v oblasti odborné chemie, aplikované didaktiky a speciální didaktiky chemie, které jsou nutné pro efektivní didaktickou transformaci učiva chemie na úrovni 2. stupně základní školy a pro efektivní řízení edukačního procesu v prostředí školní třídy. Absolvent by měl po ukončení kurzu získat základní tzv. didaktické znalosti obsahu (pedagogical content knowledge), aplikovat je na konkrétní vzdělávací obsah učiva chemie a měl by být schopen ho adekvátně zprostředkovat žákům za použití příslušných didaktických prostředků a dodržení zásad bezpečnosti práce s chemickými látkami.


První blok

Aplikovaná didaktika: Předmět připravuje posluchače k získání klíčových kompetencí v oblasti pedagogických znalostí obsahu aplikovaných témat z obecné didaktiky do oblasti předmětu chemie na úrovni 2. stupně základní školy. Probírány jsou specifické typy vyučovacích hodin, struktura vyučovací hodiny, didaktické prostředky specifické pro výuku chemie, využití počítačové techniky, modelování a vizualizací. Dále pak základní metodické postupy při výuce chemie na 2. stupni základních škol. Jde zejména o specifické organizační formy vyučování a moderní vyučovací metody. Zmiňovány jsou i inovativní trendy ve výuce chemie, systémové a mezipředmětové vztahy, možnosti integrace vzdělávacích obsahů a specifika přípravy učitele na výuku chemie


Druhý blok

Základní vědní disciplíny pro výuku chemie: Cílem předmětu je představit jednotlivá hlavní témata chemického vzdělávání na úrovni 2. stupně ZŠ vycházející z RVP ZV a poskytnout účastníkům kurzu odborný základ pro výuku daných témat. Pozornost bude věnována zejména obtížněji pochopitelným jevům a posílení odborného základu učiva, v němž žáci nejčastěji chybují (chemické rovnice, výpočty z chemických rovnic, chemické názvosloví). Představeny budou různé strategie překonávání žákovských miskoncepcí a možnosti eliminace nejčastějších žákovských chyb. Odborný základ učiva tak bude propojen i s aspekty didaktickými.


Třetí blok

Oborová didaktika: Předmět úzce navazuje na základy vědní disciplíny pro výuku chemie. Svým zaměřením se jedná o speciální didaktiku chemie, ve které jsou probírány didaktické postupy při výuce vybraných pasáží obecné, anorganické a organické chemie a biochemie na 2. stupni základní školy. Pozornost je věnována zejména úskalím při výuce problematického, obtížného a žáky neoblíbeného učiva (chemické názvosloví, chemické rovnice, výpočty z chemických rovnic, redoxní reakce apod.). Uváděny jsou vždy i příslušné školní chemické experimenty, které lze pro podporu výuky daného tématu využívat, případně koncipovat jako laboratorní práce. Diskutována je i vhodnost projektového vyučování nebo využití badatelsky či konstruktivisticky orientovaných přístupů k výuce daných vzdělávacích obsahů.

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINYDalší vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)"Jak na chemii?"

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies