MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

 

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“

Zkrácený název projektu: ÚK IKAP B2

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023


Cílem realizace projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2), která je uskutečňována v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání,

je realizace opatření prováděných v návaznosti na Krajský akční plán (KAP 2), který usiluje o zlepšení kvality vzdělávání v kraji, Školskou inkluzivní koncepci (ŠIK) Ústeckého kraje,

jejímž cílem je zvýšení kvality vzdělávání v kraji s apelem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných a priority v oblasti vzdělávání pro roky 2020 - 2023.


Projekt je zaměřen na povinné aktivity v souladu s výzvou:

- Řízení projektu

- Rozvoj kariérového poradenství

- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

- Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

- Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů.


1. Řízení projektu - administrativní, odborné a finanční řízení projektu dle pravidel OP VVV


2. Rozvoj kariérového poradenství - zejména pomocí speciálního softwaru na kariérové poradenství bude

probíhat individuální a systematická práce s žáky ZŠ


3. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - cílenými opatřeními chceme snížit předčasné odchody

mladých lidí z procesu vzdělávání a pomoci jim zvýšit nejen svou kvalifikaci, ale také hodnotu na trhu práce.


4. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání - realizace konkrétních opatření s cílem zvýšení kvality vzdělávání

v kraji s apelem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných.


7. Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů) - jde o zvýšení kvality

vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření

definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu. Jednotkové náklady musí navazovat

na školní akční plán / plán aktivit s vydanou doložkou.

Aktivita je určena zejména k pokrytí a saturaci potřeb škol v přechodném období.


Výše uvedené aktivity budou naplňovány pomocí dílčích podaktivit.


 


zrušit filtr

14.12. Kazuistický seminář »

14.12. Pracovní skupina (Platforma) „Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost“ »

14.12. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

14.12. Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe »

10.12. Setkání pedagogů vzdělávající nadané žáky »

08.12. Setkání pedagogů vzdělávající nadané žáky »

08.12. OMS SV »

07.12. Pedagogické dny »

07.12. 13:30 - 14:00 Individuální konzultace »

07.12. 14:00 - 14:30 Individuální konzultace »

07.12. 14:30 - 15:00 Individuální konzultace »

07.12. Seminář pro asistenty pedagoga »

04.12. Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe »

03.12. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

26.11. Pedagogické dny »

16.11. Kazuistický seminář »

13.11. Podpora pedagogů vzdělávajících nadané žáky »

10.11. Veletrh „Jak na společné vzdělávání ?“ »

06.11. Podpora pedagogů vzdělávajících nadané žáky »

27.10. OMS pro SV - expertní skupina »

22.10. Pedagogické dny »

22.10. Pedagogické dny - individuální konzultace »

22.10. Pedagogické dny - individuální konzultace »

22.10. Pedagogické dny - individuální konzultace »

22.10. Pedagogické dny - individuální konzultace »

22.10. Pedagogické dny - individuálí konzultace »

19.10. Kazuistický seminář »

15.10. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

12.10. Seminář pro asistenty pedagoga »

07.10. Seminář pro asistenty pedagoga »

24.09. OMS pro SV - expertní skupina »

08.09. Setkání pedagogů vzdělávající nadané žáky »

05.08. Letní škola pro asistenty pedagoga »

03.08. Letní škola pro Pedagogy 2020 »

22.06. Setkání pedagogů vzdělávající nadané žáky »

17.06. OMS pro SV - expertní skupina »Kontakty na realizační tým projektu IKAP B 2 Ústeckého kraje

„Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2)

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí