MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

 

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“

Zkrácený název projektu: ÚK IKAP B2

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání


Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.


Aktivity projektu:

- Řízení projektu - administrativní, odborné a finanční řízení projektu dle pravidel OP VVV

- Rozvoj kariérového poradenství - individuální a systematická práce s žáky ZŠ zejména pomocí speciálního softwaru na kariérové poradenství 

- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - opatřeními zaměřená na předčasné odchody mladých lidí z procesu vzdělávání s cílem  pomoci jim zvýšit nejen svou kvalifikaci, ale také hodnotu na trhu práce a dále opatření zaměřená na zvýšení komunikačních kompetencí dětí se SVP

- Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání - realizace konkrétních opatření s cílem zvýšení kvality vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných

- Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů.) - zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.


Výše uvedené aktivity budou naplňovány pomocí dílčích podaktivit.

zvětšit/zmenšit

KALENDÁŘ AKCÍ

zrušit filtr
Kontakty na realizační tým projektu IKAP B 2 Ústeckého kraje

„Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2)

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies