MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora škola a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů


Cílem je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu. Jednotkové náklady musí navazovat na školní akční plán / plán aktivit s vydanou doložkou. Aktivita je určena zejména k pokrytí a saturaci potřeb škol v přechodném období než dojde k vyhlášení výzvy pro šablony v novém programovém období OP JAK. Zapojené školy budou zapojeny i v ostatních aktivitách projektů (ÚK IKAP A2 a ÚK IKAP B2).


Dokumentace k aktivitě IKAP - ŠABLONY SŠ a VOŠ III  FS


1. 7. 2021 - Informační seminář


Dotazy k realizaci aktivity IKAP - Šablony SŠ a VOŠ III 


Podaktivity:

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků SŠ/VOŠ a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků/studentů.


Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků SŠ/VOŠ v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků/studentů.


Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem, např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.


Cílem je podpořit pedagogy SŠ/VOŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků / studentů, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů.


Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ/VOŠ.


Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce SŠ/VOŠ a podpořit tak žáky/studenty. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žákům/studentům při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.


 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora škola a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies