MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost

Cílem aktivity je podpořit školy (PP, odbornou veřejnost) při práci s žáky se SVP a to formou individuální práce s rodinou a dětmi/žáky se SVP a dále sdílení zkušenosti a rad PP pro jejich práci v rámci kazuistických sezení.


Přímá podpora škol bude poskytována formou individuálních intervencí přímo ve vybraných školách (s vysokým podílem žáků se SVP). Zaměřuje se především na děti/žáky s mentálním postižením, ale také PAS apod. Koordinátor pravidelně dochází min. do 4 škol, kde s těmito dětmi/žáky pracuje, rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, provádí pravidelné kontroly a dopomáhá radami i rodičům.

Tato pozice významně dopomáhá zejména ve školách, které nemají ve svých řadách speciální pedagogy – což jsou základní školy. Doporučuje na základě vyšetření i děti do přípravných tříd v dané oblasti Ústeckého kraje, aby děti se SVP měly dobrý start do školy.

Další součástí aktivity jsou kazuistické semináře. Svým obsahem budou podobná případovým konferencím, které se osvědčují na OSPOD, ale přizpůsobené školskému prostředí.  Cílí na výměnu zkušeností, mentoring a navrhování možných řešení náročných situací apod. Konkrétní témata seminářů budou stanoveny dle potřeb škol.


19. 10. 2020 

16. 11. 2020

14. 12. 2020

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníPodpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí