MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Odborné platformy

Popis odborných platforem: slouží k řešení klíčových a průřezových témat podporující akční plánování v území tak, jak stanovují příslušné dokumenty. V rámci platforem budou projednávána a diskutována témata vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání a snižování disparit v Ústeckém kraji. Konkrétně pomocí sdílení příkladů dobré praxe, sdílením vzájemných zkušeností a podpory pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání. V rámci jednotlivých platforem se budou řešit témata zaměřená na způsob vzdělávání, důraz na využívání znalostí ke kreativním aktivitám a týmové spolupráci, badatelské a projektové výuky či metod kreativního učení, k podpoře učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání, funkčních inovativních metod, seznámení se silnými i slabými stránkami využívání informačních technologií, riziky s nimi spojenými a získávání kompetencí pro využívání těchto technologií k získávání relevantních informací, rozvoj kompetencí pedagogů v oblastech, které směřují ke schopnosti vzdělávat různorodé kolektivy dětí/žáků a rozvíjet jejich potenciál atd.


Polytechnické vzdělávání (vč. přírodovědného, environmentálního vzdělávání, fyziky, chemie a IT gramotnosti)


Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, kariérové poradenství, rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity a rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka/studenta/účastníka neformálního vzdělávání (podpora individualizace výuky a vyššího využívání didaktických postupů umožňující vzdělávání heterogenních kolektivů)


Matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání

KAP III – Ústecký krajOdborné platformy

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies