MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Monitoring předčasných odchodů ze vzdělávání

PŘEDČASNÉ ODCHODY ZE VZDĚLÁVÁNÍ (EARLY SCHOOL LEAVING) podle Eurostatu zahrnují osoby ve věku 18–24 let, které splňují dvě podmínky: vzdělávání a odbornou přípravu ukončili po dosažení pouze nižšího sekundárního vzdělání či ještě nižšího a vzdělávání a odborné přípravy se již neúčastní. V České republice tento údaj zjišťuje Český statistický úřad na základě výběrového šetření pracovních sil. V podmínkách českého vzdělávacího systému jsou mezi předčasně odcházející zahrnovány jednak oso­by, které po základní škole ve studiu nepokračují, jednak ti, kteří ke studiu střední školy nastoupili, ale studium nedokončili.

PŘEDČASNÉ ODCHODY ZE ŠKOL (SCHOOL DROP-OUT) – tento pojem se vztahuje zpravidla k odchodu ze škol před koncem povinné školní docházky, odchodu před dosažením minimální kvalifikace nebo před dokončením střední školy. V českém prostředí se jedná o předčasné odchody před ukončením devátého ročníku základní školy a k jakémukoliv dalšímu přerušení školní docházky na střední škole. Sběru těchto údajů se věnují školní matriky.

Z uvedených definic je zřejmé, že rozsah předčasných odchodů ze škol (zachycený ve školních matrikách) je v principu vyšší než výsledný počet osob, které skutečně vzdělávání opustí. Rozdíl souvisí s opakovanými návraty do vzdělávání, které jsou v současnosti poměrně časté.

Předčasné odchody ze vzdělávání (Early school leaving) jsou spojeny s vyšším rizikem nezaměstna­nosti, sociální exkluze a chudoby a v Ústeckém kraji zejména. Důvody, proč žáci opouštějí vzdělávací systém předčasně, mají zpravidla komplexní charakter, z tohoto důvodu musí být nápravné úsilí zaměřeno na celou škálu opatření vč. oblasti vzdělávání. Snížení počtu mladých lidí, kteří předčasně odcházejí ze vzděláva­cího procesu, představuje jeden z pěti hlavních cílů strategie Evropa 2020 pro oživení hospodářské­ho růstu a tvorbu nových pracovních míst.


Obecným cílem je přispět ke snížení předčasného ukončování vzdělávání žáků ve školách v území Ústeckého kraje a tak zlepšit výsledky vzdělávání.

Specifické cíle jsou definovány následovně:

-          Zmapovat  problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání v Ústeckém kraji, jako informační základny pro nastavení vhodných, cílených intervencí.

-          Vytvořit soubor doporučených, cílených preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření  

-          Průběžně aktualizovat regionální data v problematice předčasného ukončování vzdělávání v území Ústeckého kraje a evaluovat vhodnost a účinnost naplňování nastavených preventivních a intervenčních opaření.


Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Prevence předčasných odchodů ze vzděláváníMonitoring předčasných odchodů ze vzdělávání

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies