MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje (KAP)

Projekt „KAP - Ústecký kraj“

Zkrácený název projektu: KAP ÚK

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000004

Období realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2021


Ústecký kraj je regionem s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí a největším počtem obyvatel jen se základním vzděláním v republice, což má vliv na podnikatelské prostředí, trh práce, nabídku zaměstnavatelů, a tím i na úroveň a kvalitu života v kraji. Návod, jak tuto nepříznivou situaci změnit, může přinést Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje.

Cílem tohoto dokumentu je podpora kvality vzdělávání se zavedením priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe zejména středních a vyšších odborných škol. Plánování strategických kroků vedoucí ke zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání je realizováno pomocí Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání .

Proces přípravy a realizace Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji zaštiťuje Pracovní skupina vzdělávání, která je složena ze zástupců důležitých aktérů ve vzdělávání v území. Odbornost a pokračování akčního plánování prostřednictvím spolupráce aktérů v území, odborné zaměření při diskuzích, workshopech, seminářích i tematických setkání zajišťují odborné minitýmy.


Krajský akční plán vzdělávání (KAP) je považován za základní "stavební kámen" pro přípravu a realizaci procesu zvyšování kvality vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK). Vytváří systém vzájemné spolupráce klíčových aktérů podílejících se na dalším rozvoji vzdělávání a přispívá k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání ÚK. Za podpory KAP dochází ke zlepšení řízení škol, k plánování strategických kroků směřujících ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy ÚK i jednotlivých škol, zejména na SŠ a VOŠ, a také k rozvoji funkčního partnerství v území. V rámci projektu se uskuteční tematická setkání a workshopy zaměřené na předávání zkušeností, názorů a příkladů dobré praxe dle projednávaných témat. Zástupci cílové skupiny mají možnost aktivně se zapojit do diskusí týkajících se témat KAP. Cílem takových setkání je rozvoj funkčních partnerství v území, která usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území.

 

Do zpracování dokumentů se zapojil realizační tým, odborný garant z NÚV, garanti jednotlivých intervencí z NÚV, členové PSV, členové RSK, členové Rady pro lidské zdroje, členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, členové minitýmů a oslovená odborná veřejnost. Schválení ze strany MŠMT dokumentu KAP ÚK 1 proběhlo dne 29.5.2017 a dokumentu KAP ÚK 2 proběhlo dne 12.3.2020.


ext KRAJSKY-AKCNI-PLAN-VZDELAVANI-V-UK-2 celý dokument.pdf


ext Krajský akční plán ÚK 1- celý dokument.pdf


Projekt je financován z OP VVV. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000004Kontakty na realizační tým projektu KAP Ústeckého kraje

Hlavní manažer projektu

Ing. Kateřina Opavová

e-mail: opavova.k@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 689

 

Odborný manažer projektu

Mgr. Vladěna Zingová

e-mail: zingova.v@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 193


Pozn.

Od 1.1.2022 na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje bude navazující projekt KAP III - Ústecký kraj v kompetenci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje (KAP)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies