MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

KAP III – Ústecký kraj

Projekt „KAP III – Ústecký kraj“

Zkrácený název projektu: KAP III ÚK 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023028 

Období realizace: 1. 1. 2022 – 30. 11. 2023


Projekt KAP III – Ústecký kraj je zaměřen na rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Prostřednictvím aktivit projektu dojde k pokračování nastavování priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxi škol, podpoře systému řízení škol a zvyšování kvality ve vzdělávání. V rámci projektu bude pokračovat komunikační platforma, platformy klíčových aktivit, Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury, Krajský akční plán III. 

 

Popis projektu

Ústecký kraj je region s nejnižší vzdělanostní strukturou obyvatelstva, s největším počtem sociálně vyloučených lokalit a jednou z největších nezaměstnaností. Pro Ústecký kraj je také charakteristická nízká podnikatelská aktivita zejména na úrovní drobného a malého podnikání. Struktura absolventů SŠ převážně neodpovídá potřebám trhu práce. Poskytované vzdělání je na různých školách ve velmi rozdílné kvalitě. Problém v samotné kvalitě výuky u žáků dokládají i národní průzkumy. Národní Strategie podpory základních gramotností poukazuje na zhoršení výsledků žáků v matematické i jazykové gramotnosti v ČR. Ústecký kraj vykazuje u dvou parametrů nejhorší hodnoty ve vzdělanostní struktuře obyvatel, ve srovnání s jinými kraji. Více než pětina obyvatel je bez vzdělání, nebo s ukončeným základním vzděláním. Pouze 11,2 % obyvatel kraje má pak dokončené vysokoškolské vzdělání. To je nejmenší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva mezi kraji. Ubývá dobrých žáků a přibývá podprůměrných. Toto dokazují i výsledky maturitních zkoušek z let 2015 – 2020, kdy zvláště úspěšnost žáků v Ústeckém kraji byla vysoce podprůměrná a neúspěšnost u maturitních zkoušek byla v Ústeckém kraji dokonce nejvyšší. V souladu s demografickým vývojem čekají v budoucích letech především střední školy silnější ročníky a bude třeba se na toto období nárůstu žáků připravit a zajistit správné řízení i vybavení škol. Navýšení počtu žáků potřebuje také dostatečný počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků, aby výuka probíhala co nejefektivněji a byly podpořeny kompetence žáků pro přípravu do další etapy vzdělávání či do profesního života. V Ústeckém kraji neexistuje plně dostačující, mezi školami vzájemně koordinované a dostatečné efektivní řízení spolupráce. Nekoordinovanost spolupráce škol se projevuje na všech úrovních. Mezi školami, s podnikateli i s veřejnou správou atd. Vzniká tak výrazný propad v kvalitě škol. 

 

KAP má přispět k:

- zvýšení kvality vzdělávání v Ústeckém kraji a snížení disparity oproti krajům ostatním; 

- začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol; 

- vzdělávání vedení škol a zřizovatelů škol v oblasti akčního plánování; 

- sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem – toto vzdělávání probíhá v rámci workshopů v aktivitách, které vykonává realizační tým, a jde o vzdělávání formou výměny dobrých zkušeností, příkladů dobré praxe; 

- dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každé dítě/žáka/studenta; 

- rozvoji funkčních partnerství v území, která umožní /usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce) – propojení škol a dalších subjektů, které se následně mohou zapojit jako partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol.

 

KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území a ve spolupráci s Metodickou podporou akčního plánování.

 

Projekt je financován z OP VVV. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023028

 

Kontakty na realizační tým projektu KAP III – Ústecký kraj

Vedoucí projektu

Mgr. Vladěna Zingová

e-mail: zingova.v@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 193

 

Hlavní projektový manažer

Mgr. Kateřina Riedelová 

e-mail: riedelova.k@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 936


Projektový manažer

Bc. Kateřina Mňuková

e-mail: mnukova.k@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 891

 

Odborný manažer projektu I

Bc. Alena Koubová

e-mail: koubova.a@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 952

 

Odborný manažer projektu II

Bc. Marek Doležal

e-mail: dolezal.m@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 178 nebo +420 778 764 405

 

Finanční manažer

Ing. Lenka Kolářová

e-mail: kolarova.l@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 418

 

zrušit filtr


KAP III – Ústecký kraj

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies