MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Individuální pomoc učitelům při práci s žáky se SVP

Jedná se o novou aktivitu oproti IKAP 1, která prostřednictvím koordinátora SV na školách bude nápomocna PPP při diagnostice žáků se „SVP“. Cílem aktivity je zkvalitňování podmínek pro společné vzdělávání žáků s překážkami v zapojení a v učení na vybraných základních školách hlavního vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji. Dále koordinování či realizování aktivity směřující k přímé individuální podpoře žáků s potřebou poskytování podpůrných opatření, prevenci školního neúspěchu a předčasného ukončení vzdělávání. Vzhledem ke složení obyvatelstva Ústeckého kraje v uvedených oblastech (Teplice, Rumburk, Děčín, Most, Ústí nad Labem) poradna řeší problém s čekací lhůtou, proto na vytipovaných školách pozice koordinátora SV pomůže řešit preventivní nastavení podpůrných opatření před návštěvou v PPP, případně ji zcela eliminovat. Koordinátor ideálně výchovný pracovník na školách bude zaměstnancem PPP Teplice. Koordinátor SV ve školách by měl být ve škole klíčovou osobou koordinující aktivity na poli realizace společného vzdělávání. Jeho činnost by měla, v souladu se stanovenými cíli, výrazně přispívat k vytváření kvalitního, otevřeného a bezpečného vzdělávacího prostředí pro všechny žáky a ke zkvalitňování podmínek pro vzdělávání všech žáků, kteří čelí překážkám v zapojení a učení ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

 Pro spolupráci budou vybrány školy s vyšším podílem žáků se SVP a žáků ohrožených školním neúspěchem. K náplni činnosti koordinátora bude patřit povinná účast na proškolení, semináře zaměřeného na „Specifické poruchy učení a práce s doporučením ŠPZ“ v rámci Letní školy.  Proškolení provedou v rámci osobních nákladů mentoři PPP Teplice.


Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníIndividuální pomoc učitelům při práci s žáky se SVP

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies