MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

FAQ

Dohled nad nezletilými ubytovanými v DM během prázdnin

Dotaz:

Na domově mládeže ubytováváme nezletilé cizince, kteří nemají v ČR jiné bydlení. V létě máme vychovatele na dovolené, DM provozujeme jen jako ubytovnu a není možné zde zajistit jiný dozor než službu vrátného – recepčního, který sedí v budově a není schopen plně převzít odpovědnost za ubytované.

Žák zde tedy v létě nebude ubytovaný jako žák, ale jako nezletilý návštěvník s prohlášením zákonného zástupce. Proto se chci zeptat, zda je možné řešit odpovědnost za nezletilého ubytovaného jen přes prohlášení zákonného zástupce.

Odpověď:

Pokud má právnická osoba vykonávající činnost domova mládeže povolenu doplňkovou činnost – ubytovací služby, musí primárně respektovat zákonné předpisy a interní normativní akty, které ji upravují. Pokud umožňujete ubytovací služby i nezletilým bez doprovodu, pak by měl být v poskytnuté službě zajištěn i dohled nad nezletilými ubytovanými. Náklady tohoto dohledu by měly být promítnuty do ceny ubytování. Připomínám, že doplňková činnost je provozována jako zisková.

Pokud Vaši zaměstnanci mají dle pokynů zaměstnavatele určeno čerpání dovolené, je možné po dobu jejich čerpání dovolené přijmout zástup. Náklad této služby se promítá do ceny ubytovacích služeb.


Pracovně právní oblast

Dotaz:

Učitel odborných předmětů – úvazek 17 hodin PPČ (přímé pedagogické činnosti) a zároveň by měl být učitel praktického vyučování – úvazek 6 hodin.

Podobně učitel odborných předmětů – úvazek 4 hodin a zároveň učitel odborného výcviku 26 hodin (z 30 hodin PPČ- plný úvazek).

  1. jak posoudit, zda se jedná o druhově stejně vymezenou práci a smíme tedy uzavřít dva pracovní poměry (zákoník práce - § 34b odst. 2)? Je rozdíl druh práce, nebo druhově vymezená práce? Jestli lze považovat učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku jako dva různé druhy práce, tedy lze sepsat dvě pracovní smlouvy.

Pokud budou dvě smlouvy, budou dva úvazky, dva samostatné platové výměry s různým platovým zařazení (dle katalogu prací).

 

  1. v případě, jedné pracovní smlouvy (učitel), jak správně stanovit rozsah přímé pedagogické činnosti (posoudit práci učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku, případně učitele praktického vyučování jako jeden druh práce)?

Jak tedy potom stanovit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, případně přespočetné („nadúvazkové“ hodiny).  V nařízení vlády č. 75/2005, není takové dělení úvazků upraveno.

Pokud budou dvě smlouvy, budou dva úvazky, dva samostatné platové výměry s různým platovým zařazením (dle katalogu prací).

V případě jedné pracovní smlouvy by měl být zaměstnanec zařazen do platové třídy dle nejnáročnější vykonávané práce.

Při uzavření pracovního poměru na jednu pracovní smlouvu je problematické i rozdělení (evidence) úvazku při vykazování v případě výkazu P1-04 a P1d, ve kterých se vykazují zvlášť učitelé (učitelé odborných a všeobecně-vzdělávacích předmětů, učitelé praktického vyučování) a zvlášť učitelé odborného výcviku.

Odpověď:

Můžete jít cestou uzavření jedné pracovní smlouvy na pozici učitele. Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti bude určen z toho rozpětí, kde převažuje počet hodin PPČ. Tedy z rozpětí pro učitele odborného výcviku. Učitel odborného výcviku má týdenní rozsah PPČ nastaven v příloze č. 1 nařízení vlády rozpětím 25 – 35 hodin týdně. Ve Vámi popisovaném případě učitel bude učit celkem 23 hodin (17 + 6 hodin). Bude pracovat na zkrácený úvazek 0,9 (23 : 25).  

Obdobně to budete posuzovat ve druhém případě. Opět převažuje počet hodin učitele odborného výcviku (26 hodin). Na celý úvazek musíte naplnit minimálně 25 hodin. Spolu se 4 hodinami učitele odborných předmětů se dostáváme k počtu 30 hodin PPČ týdně. Jde tedy díky rozpětí 25 – 35 hodin o celý úvazek.

U zaměstnance, který pracuje na zkrácený úvazek nelze přespočetnou hodinu nařídit. No, a protože je rozpětí od 25 – 35 hodin, tak do 35 hodin se pořád nejedná o přespočetnou hodinu. Vždy totiž dohodujete pouze navýšení úvazku.

Ve druhém případě, kdy učitel pracuje na celý úvazek a má týdenní rozsah Vámi určený 30 hodin, tak by přespočetnou hodinou byla 31 hodina. Jde o hodinu nad ředitelem stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti.

Problém ve výkaznictví by neměl být, pokud budete vykazovat zvlášť úvazek učitele odborného výcviku a zvlášť úvazek učitele odborných předmětů, popřípadě učitele praktického vyučování. Znáte počet hodin a znáte nejnižší hodnotu rozpětí týdenního rozsahu PPČ danou nařízením vlády v příloze č. 1. Toto rozdělení má význam pouze z hlediska výkaznictví. Pro pracovněprávní vztah nic neznamená.


Dotaz:

Na naší škole máme výchovného poradce na dvou střediscích. Výchovná poradkyně, v současnosti má plný úvazek, snížený o 3 hodiny, požádala o snížení úvazku.

Má vliv krácení úvazku na odpočet hodin podle vyhlášky § 3 odst. 3 vyhlášky č. 75/2005 Sb. (NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., č. 239/2015 Sb., č. 195/2019 Sb. a č. 562/2020 Sb.)?

Lze mít stanovený úvazek 15 hodin, snížený o 3 hodiny za činnosti výchovného poradce?


Učiteli - výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
 

a) v základní a střední škole s počtem žáků

1. do 150 o 1 hodinu týdně,

2. do 250 o 2 hodiny týdně,

3. do 550 o 3 hodiny týdně,

4. do 800 o 4 hodiny týdně,

5. nad 800 o 5 hodin týdně,


Odpověď:

Podle ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí stanoví týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti podle prováděcího právního předpisu. Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah přímé pedagogické činnosti. Dle mého názoru nelze krátit celé 3 hodiny při zkráceném úvazku. Ale pouze jejich poměrnou část. No a to v praxi realizovat nelze. Nemohu výchovného poradce dělat na plný rozsah 3 hodiny týdně při zkrácené úvazku.


KAP III – Ústecký krajFAQ

© 2022 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies