MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Dotazy k aktivitě IKAP - ŠABLONY SŠ a VOŠ III


Dotazy k aktivitě IKAP - ŠABLONY SŠ a VOŠ III


  • Může pozici v rámci realizace personální šablony (např. koordinátor  spolupráce školy a zaměstnavatele) vykonávat statutární zástupce?

Ano, při dodržení veškerých podmínek – požadovaná kvalifikace, výše úvazku pro realizaci šablony + zároveň dodržení podmínky, že osoba, jejíž odměňování je i jen částečně hrazeno z prostředků projektu, může u všech subjektů (příjemce a partneři) zapojených do realizace projektu odpracovat v každém kalendářním měsíci maximálně počet hodin rovnající se 1,0násobku fondu pracovní doby  (tj. součet veškerých odpracovaných hodin zaměstnance včetně případných DPP a DPČ u příjemce a partnerů nesmí překročit počet hodin fondu pracovní doby pro daný měsíc). Výjimečně je možné u člena odborného týmu, který je pedagogickým pracovníkem školy, zvýšit úvazek na 1,2, ovšem jedná se o podstatnou změnu významnou, která musí být předem schválena.


  • Je možné  šablonu „7d Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem“ realizovat on-line?

Ano, tato forma realizace není vyloučena. On-line realizace je možná za dodržení veškerých podmínek a požadavků na dokumentaci dle popisu šablony.


  • Lze v rámci realizace šablon hradit i jiné než mzdové náklady?

Ano, je to možné.


  • Lze aktivitu 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ pořádat v během jednoho dne v souvislém bloku?

Všechny 4 hodiny výuky s odborníkem z praxe lze realizovat během jednoho dne, hodiny (4x45 minut) mohou následovat po sobě, ale pro každou vyučovací hodinu musí proběhnout společná příprava a následně reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků a studentů. Tuto činnost pak dokládáte jako jeden z výstupů ve zprávě o realizaci projektu - seznam 4 vyučovacích hodin s uvedením data, stručného popisu průběhu přípravy a reflexe využitých metod a vlivů na výsledky žáků pro každou hodinu. Výstupem pro kontrolu na místě je pak originál třídní knihy s vyznačením 4 hodin, ve kterých proběhla společná výuka.


  • Podaktivita 7e Stáže PP SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů – lze řešit i na základě objednávky a následné faktury?

          V popisu aktivity dle specifických pravidel je jako doklad uvedena pouze dohoda o spolupráci mezi školou a zaměstnavatelem.

Ze strany ŘO bude provedena kontrola dokumentů stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce, specifická část, str. 34. Budou-li doloženy stanovené dokumenty, jsou výdaje z hlediska ŘO způsobilé.


  • V rámci IKAPu bude mimo jiné tato škola realizovat i aktivitu 7c „Tandemová výuka“, k níž však v projektu Šablony II nerealizovala obsahově totožnou aktivitu/šablonu. Mohou se tedy s aktivitou 7c do IKAPu zapojit již 1. 9. 2021?

Viz předešlá odpověď. Pokud některou aktivitu chcete v Šablonách prodloužit, tak není možné tuto aktivitu financovat v rámci IKAPII dokud ji neukončíte. Pokud Tandemovou výuku (aktivita 7c) nebyly realizována v rámci projektu Šablony II, tak je možné se zapojit již od 1.9.2021 do uvedené aktivity.


  • Podaktivita 7d - Lze tuto podaktivitu realizovat v domě dětí a mládeže, který pod školu spadá, tzn. že doučování by neprobíhalo v budově školy, ale v budově tohoto domu dětí a mládeže? Lze do doučování zařadit i žáky z jiné školy (Šablony II prý tuto možnost umožňovaly)?

Místo není v našich pravidlech určeno. Realizace takového doučování v Domově mládeže není proti pravidlům. Nicméně Vás upozorňuji na další podmínky uvedené ve Specifických pravidlech (st. 27-28). Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy nikoliv vedoucího nebo ředitele Domova mládeže. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu. V případě, že půjde o „jinou organizaci“ měl by ředitel školy mít i zpětnou vazbu k uvedenému průběhu vzdělávání.


  • Lze navýšit počet podaktivit příp. je vyměnit za jiné?

Nelze přidávat nové podaktivity v rámci aktivity č. 7, které nebyly součástí žádosti o podporu. Současně schválenou podaktivitu nelze zcela zrušit (snížit počet jednotek na 0). Lze však provádět změny v počtu jednotek u podaktivit, které jsou součástí schválené žádosti o podporu.

(Případnou změnu počtu jednotek je nám nutné oznámit v předstihu, jelikož je nutné podat změnové řízení řídícímu orgánu. Dále musí být uzavřen dodatek ke smlouvě, konkrétně změna přílohy č. 1 (přehled aktivit partnera), případně i změna v samotné smlouvě upravující výši dotace (v případě, že by se v důsledku změny počtu jednotek u jednotlivých podaktivit měnila i výše dotace). Uzavření dodatku musí schválit Zastupitelstvo ÚK.)  • Je Partner povinen využívat k úhradě svých způsobilých výdajů včetně plateb dodavatelům této zálohy výhradně z projektového účtu?

Za projektový účet je považován účet, který je uveden ve Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem.
Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora škola a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladůDotazy k aktivitě IKAP - ŠABLONY SŠ a VOŠ III

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies