MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

CENTRUM VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPOVÁNÍ

Klíčová aktivita č. 2 – Centrum virtuálního prototypování (CVP - UJEP)


Cílem KA je zejména pomoci pedagogickým pracovníkům SŠ s výukou programování a 3D tisků, kdy řada škol se již v rámci podpory z EU vybavila potřebným vybavením, ale učitelům chybí znalosti a dovednosti k tomu, aby zahájili výuku žáků a tím zvýšili jejich zájem o studium technických předmětů ve vazbě na potřeby trhu práce.

V rámci aktivity dochází k dovybavení Centra virtuálního prototypování (CVP), které provozuje UJEP, fakulta strojního inženýrství. Centrum bude schopno nabídnout jak školám (žákům i pedagogům), tak široké veřejnosti provádění informativních exkurzí a ukázek s náplní virtuálního prototypování a možného využití aditivních technologií v praxi, provádění krátkodobých i dlouhodobých výukových školících kurzů a poradenství.

Dotčená typová opatření:

- Rozvoj nových (inovativních) vzdělávacích metod a center.

- Další zkvalitňování univerzitního vybavení pro odbornou práci žáků pedagogů a pedagogů volného času.

- Propojení technických znalostí žáků SŠ získaných během studia s praxí.

- Podpora učitelů v odborném rozvoji a v práci s talentovanými žáky.


Vyšší kvalita pomoci se projeví novými možnostmi využití nabídky vzdělávacích akcí, absolvováním školících kurzů i přímou praktickou spoluprací středních škol a průmyslových subjektů regionu s Centrem virtuálních prototypů a aditivních technologií. Tyto aktivity podpoří hlavně povědomí žáků učitelů a také představitelů průmyslu regionu o možnostech virtuálního prototypování a možných aplikací aditivních technologií. Zvýší hlavně motivaci žáků středních škol ke studiu na vysoké škole, kteří po ukončení vysokoškolského studia zvýší technickou odbornou úroveň v kraji. Dále umožní pedagogickým pracovníků a pedagogů volného času využít nabídky školení a kurzů i možnosti praktické spolupráce v oblasti 3D tisku z plastů a kompozitů. Při této spolupráci bude cenná zejména možnost nechat si vytisknout prototypy nebo tvarově velmi specifické strojní součásti na 3D tiskárně využívající SLS technologii, které je složité či nemožné vyrobit konvenčními technologiemi. Případně bude možné využít tuto technologii k tisku ochranných a zdravotnických pomůcek.


CVP bude vybaveno nejnovějšími technologiemi, které umožní kvalitnější výuku pro SŠ i ZŠ v Ústeckém kraji. Do CVP se nakoupí profesionální 3D tiskárny, PIV sestava, řezací laser, měřící karta, experimentální trať, vakuové nádoby, počítač, tlakové snímače, náplně ochranné pomůcky a další. Díky pořízení tohoto špičkového vybavení bude možné posunout 3D tisk na vyšší úroveň ať už z hlediska odborného, tak i technologického. V Ústeckém kraji doposud není žádné takovéto centrum, které by vlastnilo takovéto špičkové technologie v takovémto počtu, umožňující výuku jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky a pedagogy volného času.Díky navýšení pracovních míst pro odborníky na virtuální prototypování a aditivní technologie v CVP, se také zvýší kvalita dalšího vzdělávání v tomto směru. Tito odborníci budou nejen vzdělávat žáky SŠ a pedagogické pracovníky, ale také se budou věnovat studiu novinek v oboru a jejich zařizování do praxe a výuky.

Velkým edukačním přínosem pro rozvoj pedagogů i žáků bude zakoupení profesionální 3D tiskárny využívající nejnovější 3D technologie tisku.


Kurzy pro SŠ/ZŠ - PREZENČNÍ a DISTANČNÍ

Vzhledem ke ztíženým podmínkám, kvůli nastalé epidemiologické situaci, byl tento prezenční program upraven do distanční podoby. Program je určen studentům 1.-3. ročníků gymnázií a středních odborných škol.

Studenti se naučí pracovat v programu 3D modelování, dozví se o práci s 3D scannerem a 3D tiskárnou a následně si svůj vytvořený 3D model budou moci nechat vytisknout a zaslat domů. Po uvolnění opatření se budou moci účastnit exkurze v Centru virtuálního prototypování CVP UJEP v Ústí nad Labem. Výukový program, materiál a následná doprava na exkurzi je hrazena z projektu ÚK IKAP A2. 

Program zajišťuje Ing. Miloš Kašpárek - Ústav strojů a energetiky, Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Tel: 725 907 664, Milos.Kasparek@ujep.cz


Kurzy pro PP

Tento kurz je rozdělen do dvou bloků a je určen pedagogickým pracovníkům pedagogům volného času.

Blok 1:

               V prvním bloku budou pedagogové uvedeni do technologie 3D tisku. Budou seznámeni se základními principy fungování technologie 3D tisku (technologie FDM, SLA a SLS), jejich technickými možnostmi a jejich výhodami a nevýhodami. Po úvodu do technologie 3D tisku se školení zaměří na materiály používané při 3D tisku technologií FDM (tuto technologii používá například tiskárna od Průša research), teploty pro tisk jednotlivých materiálů a omezení velikosti a přesnosti tisknutých modelů. Na závěr prvního bloku se školení bude věnovat tiskárnám Průša research - a to jak softwaru pro přípravu kódu pro tisk (uživatelské rozhraní, možnosti nastavení, atd.), tak hardwaru tiskárny (konstrukce, příprava tiskárny, kalibrace, atd.)


Blok 2:

              Druhý blok se bude v první části věnovat modelovacím softwarům. Budou představeny hlavně open source softwary pro vytváření 3D modelů, ale i některé komerční softwary (předpokládá se i praktická ukázka, kdy si pedagogové vyzkouší v softwaru modelovat). Poté se školení zaměří na ,,speciální aplikace,, - školení se bude věnovat nejčastějším závadám na tiskárně Průša research a jejich opravám (praktické ukázky + triky při opravách), povrchové úpravy vytištěných modelů (praktická ukázka) nebo využití vodou rozpustitelného materiálu pro tvorbu kopyt pro odlévání a další.


Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)CENTRUM VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPOVÁNÍ

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies