MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

CENTRUM VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPOVÁNÍ

Cílem KA je zejména pomoci pedagogickým pracovníkům SŠ s výukou programování a 3D tisků, kdy řada škol se již v rámci podpory z EU vybavila potřebným vybavením, ale učitelům chybí znalosti a dovednosti k tomu, aby zahájili výuku žáků a tím zvýšili jejich zájem o studium technických předmětů ve vazbě na potřeby trhu práce.

V rámci aktivity bude dovybaveno Centrum virtuálního prototypování (CVP), které provozuje UJEP, fakulta strojního inženýrství. CVP již v omezené míře zajišťuje propagační a výukovou činnost zatím však jen pro 2 střední školy v kraji.Centrum bude schopno nabídnout jak školám (žákům i pedagogům), tak široké veřejnosti provádění informativních exkurzí a ukázek s náplní virtuálního prototypování a možného využití aditivních technologií v praxi, provádění krátkodobých i dlouhodobých výukových školících kurzů a poradenství.

Dotčená typová opatření:

 - Rozvoj nových (inovativních) vzdělávacích metod a center.

 - Další zkvalitňování univerzitního vybavení pro odbornou práci žáků pedagogů a pedagogů volného času.

 - Propojení technických znalostí žáků SŠ získaných během studia s praxí.

 - Podpora učitelů v odborném rozvoji a v práci s talentovanými žáky.


Vyšší kvalita pomoci se projeví novými možnostmi využití nabídky vzdělávacích akcí, absolvováním školících kurzů i přímou praktickou spoluprací středních škol a průmyslových subjektů regionu s Centrem virtuálních prototypů a aditivních technologií. Tyto aktivity podpoří hlavně povědomí žáků učitelů a také představitelů průmyslu regionu o možnostech virtuálního prototypování a možných aplikací aditivních technologií. Zvýší hlavně motivaci žáků středních škol ke studiu na vysoké škole, kteří po ukončení vysokoškolského studia zvýší technickou odbornou úroveň v kraji. Dále umožní pedagogickým pracovníků a pedagogů volného času využít nabídky školení a kurzů i možnosti praktické spolupráce v oblasti 3D tisku z plastů a kompozitů. Při této spolupráci bude cenná zejména možnost nechat si vytisknout prototypy nebo tvarově velmi specifické strojní součásti na 3D tiskárně využívající SLS technologii, které je složité či nemožné vyrobit konvenčními technologiemi. Případně bude možné využít tuto technologii k tisku ochranných a zdravotnických pomůcek.


CVP bude vybaveno nejnovějšími technologiemi, které umožní kvalitnější výuku pro SŠ i ZŠ v Ústeckém kraji. Do CVP se nakoupí profesionální 3D tiskárny, PIV sestava, řezací laser, měřící karta, experimentální trať, vakuové nádoby, počítač, tlakové snímače, náplně ochranné pomůcky a další. Díky pořízení tohoto špičkového vybavení bude možné posunout 3D tisk na vyšší úroveň ať už z hlediska odborného, tak i technologického. V Ústeckém kraji doposud není žádné takovéto centrum, které by vlastnilo takovéto špičkové technologie v takovémto počtu, umožňující výuku jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky a pedagogy volného času.Díky navýšení pracovních míst pro odborníky na virtuální prototypování a aditivní technologie v CVP, se také zvýší kvalita dalšího vzdělávání v tomto směru. Tito odborníci budou nejen vzdělávat žáky SŠ a pedagogické pracovníky, ale také se budou věnovat studiu novinek v oboru a jejich zařizování do praxe a výuky.

Velkým edukačním přínosem pro rozvoj pedagogů i žáků bude zakoupení profesionální 3D tiskárny využívající nejnovější 3D technologie tisku.

 

Kurzy pro SŠ

Kurzy pro PP


Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)CENTRUM VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPOVÁNÍ

© 2020 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí