Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)

Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2017 byla zahájena realizace projektu s názvem „Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů“ (IKAP A), jehož cílem je komplexní soubor kroků podporujících vzdělávací možnosti v rámci MŠ, ZŠ i SŠ.

Projekt zahrnuje aktivity v oblasti matematické, čtenářské i digitální gramotnosti a polytechniky,  kde se zaměřujeme na fyziku, chemii a přírodopis/biologii. Neopomíjí ani spolupráci škol a firem i společné vzdělávání.

Pro tyto oblasti jsme vytvořili Odborné metodické skupiny (OMS)  vedené krajskými metodiky, jejichž úkolem je tvorba vzdělávacích programů na míru či motivačních programů podporujících rozvoj systémové spolupráce pedagogů. S vytvořenými mobilními centry kolegiální podpory navštěvujeme přímo v sídlech mateřské, základní i střední školy, které si mohou tuto návštěvu dohodnout přímo u krajských metodiků.

V oblasti spolupráce škol a firem se podařilo již v začátcích oslovit mnoho podnikatelských subjektů a to prostřednictvím Okresních hospodářských komor, které s firmami řeší možnosti zapojení žáků do praxí, návštěvy ve firmách atd.

V rámci kariérového poradenství je jako partner projektu zapojena Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, prostřednictvím které byly zřízeny pozice koordinátorů kariérového poradenství.


Projekt je komplementární s projektem Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B).


ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY

AKCE A UDÁLOSTI

ADMINISTRATIVA

KONTAKTY A PARTNEŘI


25.05.Setkání OMS KARIPO - Žatec »

28.05.Setkání OMS KARIPO - Most »

28.05.Setkání OMS KARIPO - Ústí nad Labem, Děčín »

30.05.Setkání OMS KARIPO - Teplice »

31.05.Setkání OMS KARIPO - Louny a Exkurze v Dětské psychiatrické nemocnici Louny »

04.06.Setkání OMS čtenářská gramotnost »

04.06.Setkání OMS KARIPO - Litoměřice »

07.06.Setkání minitýmu E a odborné metodické skupiny pro společné vzdělávání »

07.06.Setkání OMS KARIPO - Chomutov »

12.06.Setkání OMS fyzika »

14.06.Schůzka metodiků odborných skupin »

14.06.Setkání OMS přírodopis a biologie »

30.07.Letní škola »

06.11.Veletrh „Jak na společné vzdělávání II ??“ »

Projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 je financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a realizuje jej Odbor strategie, přípravy a realizace projektu. Celkový rozpočet projektu je cca 49 mil. Kč, z toho je téměř 90 % finančních prostředků určeno na přímé aktivity.

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí